سرویس ها و خدمات

شرکت سهند پارسیان توانسته بخش بزرگی از شبکه و ایستگاه های مربوط به اپراتورهای اصلی تلفن همراه در سراسر کشور را مدیریت و پشتیبانی نماید.

سایت یابی

مدیریت سایت های مخابراتی در سراسر کشور

پیاده سازی

ساخت و پیاده سازی سایت های مخابراتی

تجهیزات مخابراتی

تهیه و تامین تجهیزات و امکانات مخابراتی

پشتیبانی و نگهداری

نگهداری و پشتیبانی سایت های مخابراتی

مدیریت سایت یابی

ارائه سرویس ها و خدمات مدیریت سایت یابی

مدیریت برق سایت ها

ارائه سرویس ها و خدمات به منظور مدیریت برق سایت ها