مشتریان ما

شرکت سهند پارسیان غرب با توجه به سرویس های متنوع در زمینه سایت ها و تجهیزات مخابراتی توانسته با شرکت ها و اپراتورهای بزرگ در این زمینه همکاری نماید.