نگهداری و پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعت ساعته از سایت ها

نصب و راه اندازی

نصب و راه اندازی سایت های مخابراتی

منابع انسانی

تربیت و آموزش نیروی کار متخصص

درباره ما

سرویس ها و خدمات

شرکت سهند پارسیان توانسته بخش بزرگی از شبکه و ایستگاه های مربوط به اپراتورهای اصلی تلفن همراه در سراسر کشور را مدیریت و پشتیبانی نماید.

سایت یابی

مدیریت سایت های مخابراتی در سراسر کشور

پیاده سازی

ساخت و پیاده سازی سایت های مخابراتی

تجهیزات مخابراتی

تهیه و تامین تجهیزات و امکانات مخابراتی

پشتیبانی و نگهداری

نگهداری و پشتیبانی سایت های مخابراتی

مدیریت سایت یابی

ارائه سرویس ها و خدمات مدیریت سایت یابی

مدیریت برق سایت ها

ارائه سرویس ها و خدمات به منظور مدیریت برق سایت ها

مشتریان ما

شرکت سهند پارسیان غرب با توجه به سرویس های متنوع در زمینه سایت ها و تجهیزات مخابراتی توانسته با شرکت ها و اپراتورهای بزرگ در این زمینه همکاری نماید.